Contactinformatie:

Vestigingsadres:

Bergerothweg 31

6039 AL Stramproy

 

Postadres:

Bergerothweg 31

6039 AL Stramproy

 

Algemene voorwaarden My.Power magazine:

Inhoud:

Onder de Inhoud van de Website wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, Tweets, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app’s) en overige items. Bezoek, raadpleging en gebruik van de Website impliceert de acceptatie van de onderhavige algemene voorwaarden.

Gebruik

Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van My.Power.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Website. De door My.Power middels de Website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door My.Power gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. My.Power behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van My.Power om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

My.Power heeft het recht de Inhoud van de Website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor Inhoud die door gebruikers van de Website geplaatst is.

 

Intellectueel eigendom

De Inhoud van de Website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de Website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van My.Power is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de Website geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My.Power eveneens nadrukkelijk verboden.

Door het plaatsen van Inhoud op de Website geeft de gebruiker My.Power eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke Inhoud.

 

Rechten van derden:

My.Power heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot My.Power wenden.

 

Websites/webpagina’s van derden:

De Website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door My.Power is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. My.Power heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. My.Power verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

 

Aansprakelijkheid en schade:

My.Power besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. My.Power past de Inhoud van de Website vrijwel wekelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd. My.Power kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De Inhoud van de Website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

My.Power sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is My.Power niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Website wordt verkregen.

Gebruikers van de Website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen op de Website achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van My.Power zoals op de Website is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma’s verspreiden die My.Power of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren My.Power ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel My.Power

My.Power garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de Website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat My.Power niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. My.Power adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

 

Misbruik:

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt My.Power zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

 

Algemene bepalingen:

My.Power behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de Website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan een bevoegde rechter.

 

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden:

Tenzij anders aangegeven, is de Website uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de Website en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de Website te gebruiken of die u tot de Website toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de Website niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal op de Website plaatsen of via de Website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Website doen publiceren.

U stemt ermee in op de Website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U mag op de Website niet ‘cyberen’ (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal aan of via de Website verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal dat u aan of via deze website verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Website wordt geplaatst of via de Website wordt verzonden.

De Website kan beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: ‘assets’). Deze assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft My.Power (en onze licentiegevers) u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van deze assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de op deze Website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

De Website bevat tevens andere tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal dat door de provider of zijn licentiegever is verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en ‘look’ van de Website en de advertenties daarop (hierna: ‘website content’).

De website content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van My.Power of haar licentiegevers. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen (‘cropping’), in afmetingen aanpassen (‘re-sizing’), terugbrengen (‘reverse engineering’), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de website content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan (‘caching’) of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de assets of de website content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de voorwaarden of door My.Power

U erkent dat u de Website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan ‘reverse engineering’ of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

Pogingen om toegang tot de servers van My.Power of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser – met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins – zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van My.Power of van dienstverleners die bij de Website betrokken zijn. U stemt ermee in dat My.Power of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, stemt u ermee in dat u My.Power door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de Website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.

 

Klachten betreffende auteursrecht/copyright:

My.Power respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. In bepaalde omstandigheden kan My.Power naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de Website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de Website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u My.Power daarvan op de hoogte stellen.

 

Producten die op of via deze website worden verkocht

Noch My.Power, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van My.Power of van de met My.Power samenwerkende dienstverleners.

U stemt ermee in dat My.Power en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

Vrijwaring

U stemt ermee in My.Power en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Website is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de Website.

Redactie en inkortingen:

My.Power behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

 

Algemene voorwaarden My.Power Coaching:

Artikel 1- toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen,zowel van voorbereidende als uitvoerende aard .

Artikel 2- bedrijfsomschrijving

My.power richt zich coaching en begeleiding binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling ,in de meest ruime zin .

my.power   is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer : 58353518

Artikel 3- definities

Opdrachtnemer is in deze my.power ,die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten .

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van my.power. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten . Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht een exemplaar getekend retour of bevestigt  deze per mail.

Artikel 4- uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig zijn verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5- prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden,inhuur accommodatie , middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6- betalingsvoorwaarden

vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking op de rekening zoals in de factuur aangegeven .

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het opstaande bedrag.

Indien opdrachtnemer de vordering uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer

Artikel 7- duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan op ten alle tijden op ieder moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd

De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

Artikel 8-het verzetten van coachingsafspraken

Indien opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht .

Bij niet verschijnen van opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht, en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten ot te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst .

Artikel 9- geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt de opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten .

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling .

Artikel 10- aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid,hoe dan ook ,voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten .

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft .

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden ,de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag .

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessies of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes .

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade , van welke aard dan ook ,is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11- klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting .